Környezettudományi záróvizsga tételek

 

A tételsor

 

2009. április 20.

 

A1.      A fizikai folyamatok szerepe és jelentősége a környezet alakításában. A testek mozgásának alapvető törvényei.

A2.      Az anyag atomos szerkezete. A mikrorészecskék alapvető tulajdonságai. A elektromágneses hullámok, az elektromágneses spektrum. A fény tulajdonságai és kettős természete.

A3.      A Föld szilárd anyagai: az ásvány, kőzet, érc, kristály fogalma. A természetes kristályos vegyületek főbb csoportjai.

A4.      A Föld belső felépítése. Lemeztektonika és kontinensvándorlás. A Föld kontinentális és óceáni litoszférájának fejlődése. Alapvető szerkezetföldtani folyamatok. A földkérget felépítő kőzetek. Földrengések és vulkanizmus.

A5.      A légkör kialakulása. A Föld légkörének jelenlegi összetétele, vertikális rétegeződése. A légkör és az óceánok közötti kölcsönhatás. A kémiai folyamatok szerepe a légkör összetételének alakulásában.

A6.      A víz szerepe a Földön. A víz körforgása, víztározók: óceánok, a felszíni és felszín alatti vizek, a hó- és jégtakaró. A víz, mint életközeg.

A7.      A Föld energiamérlege. Az éghajlatot meghatározó tényezők.

A8.      A földi élet kialakulása, fejlődése. A földtörténet nagy kihalásai. A bioszféra kölcsönhatásai a geoszférárával.

A9.      A mikroorganizmusok. Vírusok, baktériumok és eukarióta mikróbák Gyakorlati szempontból fontos mikroorganizmusok. Biotranszformáció, biodegradáció, mineralizáció.

A10.  Algák, zuzmók, mohák, gombák és hajtásos növények (harasztok, nyitva- és zárvatermők) kialakulása, jellemzése és rendszerezése. Gyakorlati szempontból fontos taxonok.

A11.  A gerinctelen állatok (szivacsok, csalánozók, férgek, ízeltlábúak és puhatestűek) és a gerincesek (halak, kétéltűek, hüllők, madarak és emlősök) kialakulása, jellemzésük. Gyakorlati szempontból fontos taxonok.

A12.  Az élőlények anyagcseréje. Energiatermelés, a felépítő-anyagcsere építőelemeinek létrehozása, redukáló-erő kialakítása.

A13.  A biológiai organizációs szintek jellemzői és az ökológiai szemlélet jelentősége a környezettudományban. 

A14.  Társulások (közösségek) tér-idő szerkezetei és működésük. A kapcsolatszerkezet ─ trofikus struktúra ─ (táplálékláncok, táplálékhálózatok).

A15.  Populációs alapjelenségek, populációdinamikai modellek. Populációs kölcsönhatások. Túlélési görbék. A kompenzáció és niche.

A16.  A biológiai produkció. Az anyagkörforgalom és az energiaáramlás a szárazföldi és vízi élőközösségekben. A szukcesszió fogalma és főbb folyamatai, szukcessziós modellek. Az ökológiai rendszerek stabilitása.

A17.  A zonális talajok képződése jellemző tényezőik és folyamataik tükrében (összehasonlító elemzés). A Föld és Magyarország klímazonális talajtípusai.

A18.  A derivált fogalma, szemléletes jelentése. Függvények jellemzése a derivált segítségével. Példa környezetet jellemző mennyiséget leíró függvényre és annak deriváltjára. A primitív függvény fogalma. ─ A határozott integrál szemléletes jelentése, kiszámítása a Newton-Leibniz formulával. Példa alkalmazásra.

A19.  A valószínűségi változó fogalma. Normális eloszlású valószínűségi változók jellemzése, paramétereik jelentése. Környezettudományi példák. ─ A mérések kiértékelésének elve, a mérések empirikus és standard hibáinak meghatározása. A szórás becslése adatsorok esetén. ─ Egyenes illesztése adatsorokhoz.


B tételsor

 

szakirányt nem választó hallgatóknak

(2009. április 20.)

 

BÁlt1.        A zaj. A zajjal kapcsolatos környezeti és társadalmi problémák, ezek kezelése.

BÁlt2.        Áramlások a légkörben és az óceánokban. Globális légköri áramlási rendszerek. A mérsékeltöv időjárását meghatározó légköri folyamatok (ciklonok, anticiklonok).

BÁlt3.        A fizikai-kémiai valamint biokémiai folyamatok jellemzése a felszíni és felszín alatti vizekben. A felszíni vizek minősítési rendszere. Az eutrofizálódás és az ellene való védekezés. A hazai felszíni vízminősítési rendszer. A szennyvizek jellemzése, a fontosabb aerob és anaerob szennyvíztisztítási eljárások.

BÁlt4.        A talajok fizikai tulajdonságainak antropogén változásai, a talajerózió kiváltó és befolyásoló tényezői. A talajvédelem. A savanyú és a szikes talajok képződésének természetes és antropogén okai, javításuk eljárásai, anyagai. Növényzetük jellegzetességei.

BÁlt5.        A légköri aeroszol tulajdonságai, jelentősége és hatásai.

BÁlt6.        Az üvegházhatású gázok koncentrációjának változását eredményező természeti és antropogén folyamatok okai és következményei. A globális éghajlatváltozás és lehetséges következményei. A kiotói egyezmény és értékelése.

BÁlt7.        Főbb hazai tájtípusok, természetes növénytakarójuk és hasznosítási lehetőségük. Az ökológiai folyosók táj- és természetvédelmi jelentősége.

BÁlt8.        A környezet fogalma, alrendszerei. A természeti, az épített, a társadalmi környezet elemei és jellemzői. A környezettudomány tárgya, módszerei és kapcsolata más tudományágakhoz.

BÁlt9.        A globális éghajlatváltozás és lehetséges következményei. Az üvegházhatás természeti és társadalmi okai és következményei.

BÁlt10.    A környezet minősítése során alkalmazott monitoring vizsgálatok alkalmazását lehetővé tevő fizikai és kémiai módszerek bemutatása.

BÁlt11.    Az üvegházhatású gázok koncentrációjának változását eredményező természeti és antropogén folyamatok okai és következményei. A globális éghajlatváltozás és lehetséges következményei. A kiotói egyezmény és értékelése.

BÁlt12.    Az energiatakarékosság elvi alapjai, lehetőségei. A jövő energiatermelésének lehetőségei. A megújuló energiaforrások alkalmazásának elemzése, környezeti jellemzése, kilátásaik.

BÁlt13.    A környezeti mintavételezés alapelvei. Az értékelési módszerek.

BÁlt14.    Az ipari és mezőgazdasági termelés során keletkező, valamint a kommunális hulladékok osztályozása, minősítése. Hulladékgazdálkodás, hulladék-elhelyezés, hulladék-megsemmisítés, szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékok hasznosításának lehetősége.

BÁlt15.    A környezetvédelem célja, elvei, szervezetei és a jogi szabályozások. A fenntarthatóság fogalma, elvei és szemléletének érvényesítési lehetőségei. Az Európai Unió környezetvédelmi rendelkezései, valamint a kiemelkedően fontos nemzetközi környezetvédelmi egyezmények.

BÁlt16.    Az élő és élettelen természet védelme. A természetvédelem célja és szervezetei. A természetvédelmi területek típusai, a természetvédelmi kezelés és rekonstrukció, in situ és ex situ természetvédelem. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények, EU rendelkezések. A természetvédelem szintjei.

 


B tételsor

 

Környezetbiológia szakirányos hallgatóknak

(2009. április 20.)

 

BB1.       A szén és a kén biogeokémiai körforgalma. Autotrófia, heterotrófia.

BB2.       A nitrogén, a foszfor és fontosabb fémek biogeokémiai körforgalma. Litotrófia, organotrófia

BB3.       Globális környezeti problémák környezetterhelés biológiai indikátorai, a jelző és mérő élőlények. A biológiai monitoring alapelve és jelentősége az ökológiai hatásvizsgálatokban.

BB4.       Környezetgazdálkodás formái és módszerei. Környezeti biotechnológia alapjai, biostimuláció, bioaugmentáció. Kármentesítés.

BB5.       A biológiai környezetállapot-elemzés alapjai. Mutagenitás, karcinogenitás, teratogenitás. A környezetegészségtan célja, jelentősége és eszközei.

BB6.       A környezet fogalma, alrendszerei. A természeti, az épített, a társadalmi környezet elemei és jellemzői. A környezettudomány tárgya, módszerei és kapcsolata más tudományágakhoz.

BB7.       A globális éghajlatváltozás és lehetséges következményei. Az üvegházhatás természeti és társadalmi okai és következményei.

BB8.       A környezet minősítése során alkalmazott monitoring vizsgálatok alkalmazását lehetővé tevő fizikai és kémiai módszerek bemutatása.

BB9.       Az üvegházhatású gázok koncentrációjának változását eredményező természeti és antropogén folyamatok okai és következményei. A globális éghajlatváltozás és lehetséges következményei. A kiotói egyezmény és értékelése.

BB10.   Főbb hazai tájtípusok, természetes növénytakarójuk és hasznosítási lehetőségük. Az ökológiai folyosók táj- és természetvédelmi jelentősége.

BB11.   Az energiatakarékosság elvi alapjai, lehetőségei. A jövő energiatermelésének lehetőségei. A megújuló energiaforrások alkalmazásának elemzése, környezeti jellemzése, kilátásaik.

BB12.   A környezeti mintavételezés alapelvei. Az értékelési módszerek.

BB13.   Az ipari és mezőgazdasági termelés során keletkező, valamint a kommunális hulladékok osztályozása, minősítése. Hulladékgazdálkodás, hulladék-elhelyezés, hulladék-megsemmisítés, szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékok hasznosításának lehetősége.

BB14.   A környezetvédelem célja, elvei, szervezetei és a jogi szabályozások. A fenntarthatóság fogalma, elvei és szemléletének érvényesítési lehetőségei. Az Európai Unió környezetvédelmi rendelkezései, valamint a kiemelkedően fontos nemzetközi környezetvédelmi egyezmények.

BB15.   Az élő és élettelen természet védelme. A természetvédelem célja és szervezetei. A természetvédelmi területek típusai, a természetvédelmi kezelés és rekonstrukció, in situ és ex situ természetvédelem. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények, EU rendelkezések. A természetvédelem szintjei.

 


B tételsor

 

Környezetfizika szakirányos hallgatóknak

(2009. április 20.)

 

BFiz1.         A környezet fizikai szennyezésének főbb formái. A szennyezések terjedése.

BFiz2.         A zaj. A zajjal kapcsolatos környezeti és társadalmi problémák, ezek kezelése.

BFiz3.         Áramlások a légkörben és az óceánokban. Globális légköri áramlási rendszerek. A mérsékeltöv időjárását meghatározó légköri folyamatok (ciklonok, anticiklonok).

BFiz4.         Az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások és ezek biológiai hatásai. Természetes és mesterséges sugárterhelés. A radioaktivitás felhasználása, és ezek környezeti hatásai. Sugárvédelem alapelvei, határértékek. A radioaktív hulladékok kezelése és elhelyezése.

BFiz5.         Az energetika szerepe az emberi társadalmak fenntartásában. Az energiatermelés folyamatai, módszerei és környezeti hatásai. Az energetikai folyamatokból származó környezetszennyezés csökkentésének lehetőségei.

BFiz6.         A maghasadásos energiatermelés elvi alapjai. A nukleáris fűtőanyagciklus. A nukleáris energiatermelés főbb problémái, kilátásai.

BFiz7.         A környezet fogalma, alrendszerei. A természeti, az épített, a társadalmi környezet elemei és jellemzői. A környezettudomány tárgya, módszerei és kapcsolata más tudományágakhoz.

BFiz8.         A globális éghajlatváltozás és lehetséges következményei. Az üvegházhatás természeti és társadalmi okai és következményei.

BFiz9.         A környezet minősítése során alkalmazott monitoring vizsgálatok alkalmazását lehetővé tevő fizikai és kémiai módszerek bemutatása.

BFiz10.     Az üvegházhatású gázok koncentrációjának változását eredményező természeti és antropogén folyamatok okai és következményei. A globális éghajlatváltozás és lehetséges következményei. A kiotói egyezmény és értékelése.

BFiz11.     Főbb hazai tájtípusok, természetes növénytakarójuk és hasznosítási lehetőségük. Az ökológiai folyosók táj- és természetvédelmi jelentősége.

BFiz12.     Az energiatakarékosság elvi alapjai, lehetőségei. A jövő energiatermelésének lehetőségei. A megújuló energiaforrások alkalmazásának elemzése, környezeti jellemzése, kilátásaik.

BFiz13.     A környezeti mintavételezés alapelvei. Az értékelési módszerek.

BFiz14.     Az ipari és mezőgazdasági termelés során keletkező, valamint a kommunális hulladékok osztályozása, minősítése. Hulladékgazdálkodás, hulladék-elhelyezés, hulladék-megsemmisítés, szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékok hasznosításának lehetősége.

BFiz15.     A környezetvédelem célja, elvei, szervezetei és a jogi szabályozások. A fenntarthatóság fogalma, elvei és szemléletének érvényesítési lehetőségei. Az Európai Unió környezetvédelmi rendelkezései, valamint a kiemelkedően fontos nemzetközi környezetvédelmi egyezmények.

BFiz16.     Az élő és élettelen természet védelme. A természetvédelem célja és szervezetei. A természetvédelmi területek típusai, a természetvédelmi kezelés és rekonstrukció, in situ és ex situ természetvédelem. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények, EU rendelkezések. A természetvédelem szintjei.


B tételsor

 

Környezeti földtudomány szakirányos hallgatóknak

(2009. április 20.)

 

BFö1.    Áramlások a légkörben és az óceánokban. Globális légköri áramlási rendszerek. A mérsékeltöv időjárását meghatározó légköri folyamatok (ciklonok, anticiklonok).

BFö2.    Az ásványok és jelentőségük a környezettudományban. A környezettudomány szempontjából legfontosabb ásványcsoportok és környezeti ásványképződési folyamatok. Az ásványok kapcsolata sugárzásokkal, kémiai és biológiai folyamatokkal.

BFö3.    A Kárpát-Pannon régiót felépítő kőzetek, ezek környezeti szempontú geokémiája, környezeti hatása és környezetvédelmi hasznosíthatósága. A Kárpát-Pannon régió hasznosítható érces és nem érces ásványi nyersanyagai. Ezek környezeti szempontú geokémiája, környezeti hatása és környezetvédelmi hasznosíthatósága.

BFö4.    Az üledékes folyamatok környezetföldtani vonatkozásai (folyószabályozás, gátépítés hatásai az üledékfelhalmozódásra/elmosásra stb.). Hasznosítható ásványi nyersanyagok az üledékes folyamatsorban. A mállás definíciója és kapcsolata az éghajlattal (illusztrálja néhány példával).

BFö5.    A szén és a kén biogeokémiai körforgalma. A szén és vegyületeinek felhalmozódása az üledékképződés során.

BFö6.    A talajok fizikai tulajdonságainak antropogén változásai, a talajerózió kiváltó és befolyásoló tényezői. A talajvédelem. A savanyú és a szikes talajok képződésének természetes és antropogén okai, javításuk eljárásai, anyagai. Növényzetük jellegzetességei.

BFö7.    Felszínalatti vizek jellemzése, vízáramlási rendszerek, kapcsolatuk a felszíni vizekkel. A felszínalatti vizek szerepe a vízellátásban. Magyarországi víztározó rendszerek földtani, hidrodinamikai és vízkémiai jellemzői.

BFö8.    A környezet fogalma, alrendszerei. A természeti, az épített, a társadalmi környezet elemei és jellemzői. A környezettudomány tárgya, módszerei és kapcsolata más tudományágakhoz.

BFö9.    A globális éghajlatváltozás és lehetséges következményei. Az üvegházhatás természeti és társadalmi okai és következményei.

BFö10.A környezet minősítése során alkalmazott monitoring vizsgálatok alkalmazását lehetővé tevő fizikai és kémiai módszerek bemutatása.

BFö11.Az üvegházhatású gázok koncentrációjának változását eredményező természeti és antropogén folyamatok okai és következményei. A globális éghajlatváltozás és lehetséges következményei. A kiotói egyezmény és értékelése.

BFö12.Főbb hazai tájtípusok, természetes növénytakarójuk és hasznosítási lehetőségük. Az ökológiai folyosók táj- és természetvédelmi jelentősége.

BFö13.Az energiatakarékosság elvi alapjai, lehetőségei. A jövő energiatermelésének lehetőségei. A megújuló energiaforrások alkalmazásának elemzése, környezeti jellemzése, kilátásaik.

BFö14.A környezeti mintavételezés alapelvei. Az értékelési módszerek.

BFö15.Az ipari és mezőgazdasági termelés során keletkező, valamint a kommunális hulladékok osztályozása, minősítése. Hulladékgazdálkodás, hulladék-elhelyezés, hulladék-megsemmisítés, szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékok hasznosításának lehetősége.

BFö16.A környezetvédelem célja, elvei, szervezetei és a jogi szabályozások. A fenntarthatóság fogalma, elvei és szemléletének érvényesítési lehetőségei. Az Európai Unió környezetvédelmi rendelkezései, valamint a kiemelkedően fontos nemzetközi környezetvédelmi egyezmények.

BFö17.           Az élő és élettelen természet védelme. A természetvédelem célja és szervezetei. A természetvédelmi területek típusai, a természetvédelmi kezelés és rekonstrukció, in situ és ex situ természetvédelem. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények, EU rendelkezések. A természetvédelem szintjei.


 

B tételsor

 

Környezetkémia szakirányos hallgatóknak

(2009. április 20.)

 

BKém1.        Az emberi tevékenység szerepe a légkör összetételének alakulásában. A légkör kémiai minősítése. Az ózon probléma. A városi levegőminőséget meghatározó meteorológiai folyamatok, a Los Angeles-i oxidatív és a londoni reduktív típusú fotokémiai szmog jellemzői.

BKém2.        A troposzféra kémiája: a hidroxil-gyök keletkezése, jelentősége és reakciói.

BKém3.        A légköri aeroszol tulajdonságai, jelentősége és hatásai.

BKém4.        A környezet fogalma, alrendszerei. A természeti, az épített, a társadalmi környezet elemei és jellemzői. A környezettudomány tárgya, módszerei és kapcsolata más tudományágakhoz.

BKém5.        A globális éghajlatváltozás és lehetséges következményei. Az üvegházhatás természeti és társadalmi okai és következményei.

BKém6.        A környezet minősítése során alkalmazott monitoring vizsgálatok alkalmazását lehetővé tevő fizikai és kémiai módszerek bemutatása.

BKém7.        Az üvegházhatású gázok koncentrációjának változását eredményező természeti és antropogén folyamatok okai és következményei. A globális éghajlatváltozás és lehetséges következményei. A kiotói egyezmény és értékelése.

BKém8.        Főbb hazai tájtípusok, természetes növénytakarójuk és hasznosítási lehetőségük. Az ökológiai folyosók táj- és természetvédelmi jelentősége.

BKém9.        Az energiatakarékosság elvi alapjai, lehetőségei. A jövő energiatermelésének lehetőségei. A megújuló energiaforrások alkalmazásának elemzése, környezeti jellemzése, kilátásaik.

BKém10.    A környezeti mintavételezés alapelvei. Az értékelési módszerek.

BKém11.    Az ipari és mezőgazdasági termelés során keletkező, valamint a kommunális hulladékok osztályozása, minősítése. Hulladékgazdálkodás, hulladék-elhelyezés, hulladék-megsemmisítés, szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékok hasznosításának lehetősége.

BKém12.    A környezetvédelem célja, elvei, szervezetei és a jogi szabályozások. A fenntarthatóság fogalma, elvei és szemléletének érvényesítési lehetőségei. Az Európai Unió környezetvédelmi rendelkezései, valamint a kiemelkedően fontos nemzetközi környezetvédelmi egyezmények.

BKém13.    Az élő és élettelen természet védelme. A természetvédelem célja és szervezetei. A természetvédelmi területek típusai, a természetvédelmi kezelés és rekonstrukció, in situ és ex situ természetvédelem. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények, EU rendelkezések. A természetvédelem szintjei.

BKém14.    A környezeti elemek minősítésére alkalmazott mérési és monitoring technikák.

BKém15.    Kémiai folyamatok a felszíni és felszín alatti vizekben: a víz környezeti kölcsönhatása szilárd, folyékony és gáznemű anyagokkal, a víz körforgása.

BKém16.    A vízminőség és vízminőség védelem. Az ivóvíz minősítése, ivóvíz termelése felszíni- és felszín alatti vizekből. Veszélyeztetett vízbázisok, elszennyeződés, kármentesítés. Fontosabb szennyvíztisztítási eljárások. Elvárt tisztítási hatásfok.

BKém17.    Élelmiszeripari termékekben előforduló kémiai anyagok kockázatbecslése.

BKém18.    Poliklórozott vegyületek az élelmiszerekben.