Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar felhívása

a 2012/2013-as tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatraA 2012/2013-as tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatra a hallgatók 2012. június 18-ig adhatják be pályázatukat a szakjukat gondozó szervezeti egységbe.

A Pályázati lap a hozzá csatolandó Mellékletek megnevezése nyomtatvánnyal együtt a Tanulmányi Osztály honlapjáról letölthető.

A részletesen kitöltött pályázati lap és mellékletek mellé szakmai önéletrajzot is csatolni kell.


A leckekönyveket lezárható állapotban (minden megszerzett érdemjegyet beíratva és ellenőrizve, hogy az érdemjegyek az ETR-ben is szerepelnek) legkésőbb 2012. július 6-án 12 óráig kell leadni Török Gabriella tanulmányi osztályvezetőnek.


Késve leadott pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A leckekönyv késedelmes leadása a pályázat elutasítását vonhatja maga után.


A kari rangsort az intézetek javaslata alapján a kar Tanulmányi és Oktatási Bizottsága alakítja ki. A rangsor 2012. július 12-én kerül kifüggesztésre a Tanulmányi Osztály hirdetőtábláján.


Jogorvoslati kérelem Rektori Hivatalba történő beadásának határideje: 2012. július 24. 12 óra.


A köztársasági ösztöndíjra azon államilag támogatott illetve költségtérítéses teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

Pályázhatnak köztársasági ösztöndíjra azok a hallgatók is, akik a pályáztatást követő szemeszterben felsőoktatási tanulmányaikat folytatni kívánják, azaz mesterképzésre felvételiznek.

A pályázás további feltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében legalább 4,51 és ugyan ebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 55.


A pályázatok elbírálásának szempontjai:

  1. Tanulmányok

  2. Szakmai tevékenység

  3. Közéleti, sport és egyéb tevékenység


Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya, illetve az ösztöndíjra való jogosultsága a Ftv.50.§-ában, valamint a 76.§-ában meghatározottak szerint megszűnik, vagy szünetel (pl. évhalasztás, tanulmányok befejezése, a képzési követelményekben rögzített képzési időt meghaladó tanulmányi idő esetén), a megszűnést, illetve a szüneteltetés kezdetét követően az ösztöndíj számára tovább nem folyósítható.

Abban az esetben, ha a hallgató felsőoktatási intézményben megkezdett féléveinek száma meghaladja a tizenhat félévet, a hallgató jogszabályon alapuló juttatást nem vehet igénybe, azaz köztársasági ösztöndíjra nem jogosult. (Ftv. 56§ (2) bekezdés)


Budapest, 2012. május 31.Török Gabriella

tanulmányi osztályvezető