ELTE TTK - Környezettudományi Centrum


Legutóbbi módosítás: 2017. 05. 8.

Környezettudomány mesterszak

Szakfelelős: Weiszburg Tamás egyetemi docens

Elérhetőségek: telefon: 372-25-00/8105

glauconite@gmail.com.

Felvételi eljárás, témakörök, Környezettudomány MSc Magyarországon.
Tantervi háló: alapozó és törzsanyag, alkalmazott ökológia, környezetfizika,
környezet-földtudomány, műszeres környezeti analítika.
Választható szakdolgozati és TDK témák. Szakdolgozati követelmények.

A záróvizsga tételei, ideje és beosztása. villog

Korábbi védések prezentációi.

A mesterszak rövid ismertetése:

120 kredit, 4 félév, a szak első indítása: 2009/2010 tanév

A szakért felelős egység: ELTE TTK Környezettudományi Centrum

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara 2009-ben hirdeti meg először a Környezettudomány mesterszakot. A képzésre felvétellel lehet bekerülni, amelynek előfeltétele az alapszakos végzettség és a sikeres felvételi vizsga.

A Környezettudomány mesterszak komplex látásmódú, természet- és környezetcentrikus gondolkodásmódú, kutatói erényekre felkészített környezet kutatókat képez. A cél, hogy a környezetkutatók felismerjék és kezeljék a környezeti hatásvizsgálatok, a környezetminősítés, a hulladék-elhelyezés kapcsán felmerülő környezettudományi kérdéseket, képesek legyenek részt venni a tájrehabilitációban, a környezetvédelemben és a természetvédelemben, képesek legyenek megoldani az energiaforrásokkal kapcsolatos környezeti problémákat, vegyenek részt környezetkímélő anyagok és környezetbarát technológiák kifejlesztésében. Fontos a "zöld kémiát" alkalmazó szemlélet kialakítása, modern környezettechnológiai eljárások megismerése.

A környezettudomány gyakorlata számos területen érintkezik, sok esetben átfed a klasszikus természettudományok mindegyikével. Ez azért nagy jelentőségű, mert a Kar minden természettudományos szakterületen komoly laboratóriumi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik és a természettudományos szakterületeken mindenütt figyelemre méltó könyv- és folyóirat állomány áll rendelkezésre. Ez teszi lehetővé az új eredmények naprakész követését.

Az ELTE TTK hagyományai főként az akadémiai jellegű képzésben erősek. A Környezettudomány mesterszak - igazodva a társadalmi, munkaerő-piaci igényekhez - jelentős súlyt fektet a gyakorlatorientált képzési elemekre is, azonban a képzés akadémiai jellege így erős marad. Ennek megfelelően a végzettek felkészültek mind a közvetlen K+F feladatokban való részvételre, mind a doktori képzésbe való továbblépésre. Az ELTE Környezettudomány Doktori Iskolája biztosítja a képzés intézményen belüli folytatását a harmadik bologna-ciklusban is, de diákjaink alkalmasak lesznek az ország más doktori iskoláiban, vagy külföldi doktori programokban való sikeres részvételre is.

A Környezettudomány mesterszak hallgatói szakosodhatnak a Kar által indítani kívánt Alkalmazott ökológia, Környezetfizika, Környezet-földtudomány és Műszeres környezeti analitika szakirányok valamelyikére. Hangsúlyozzuk azonban, hogy szakirány felvétele csak lehetőség és nem kötelező.

A szakirányokról

Az Alkalmazott ökológia szakirány-felelőse: Dr. Török János egyetemi tanár

Elérhetőségek: telefon: 1-209-0555/ 1760, iroda: Déli Épület 7-719,

yeti01@elte.hu

Az Alkalmazott ökológia szakirányon szerzett ismeretek birtokában a hallgatók a Környezettudomány mesterszak általános kompetenciáin túlmenően képesek lesznek terepi és laboratóriumi vizsgálataikban az ökológiai szemléletet és a környezeti állapot értékelési eljárásainak érvényesítésére, valamint a természetvédelem területén jelentkező környezetvédelmi - ökológiai szakképzettséget igénylő feladatok önálló, irányító szintű megoldására.

A Környezetfizika szakirány-felelőse: Dr. Horváth Ákos egyetemi docens

Elérhetőségek: telefon: 1-209-0555/ 6315, iroda: Északi Épület 0.123,

akos@ludens.elte.hu

A Környezetfizika szakirányon szerzett ismeretek birtokában a hallgatók a Környezettudomány mesterszak általános kompetenciáin túlmenően képesek lesznek a környezettudomány jellegzetesen fizikai mérési és adatfeldolgozási módszereket igénylő területeinek művelésére, valamint a modern környezettudomány által felhasznált fizikai elméletek alkotó felhasználására.

A Környezet-földtudomány szakirány-felelőse: Dr. Weiszburg Tamás egyetemi docens

Elérhetőségek: telefon: 1-209-0555/8105, iroda: Déli Épület 0-713,

weiszburg@ludens.elte.hu

A Környezet-földtudomány szakirányon szerzett ismeretek birtokában a hallgatók a Környezettudomány mesterszak általános kompetenciáin túlmenően képesek lesznek a környezet-földtudományi kutatásokban való részvételre, a fentiekkel kapcsolatos szakhatósági feladatok ellátására, a környezeti hatásvizsgálatok, a környezetminősítés, a hulladék-elhelyezés, szennyvíz- és szennyvíziszap elhelyezés kapcsán felmerült földtudományi problémák kezelésére, a földtörténeti múltban, de különösen az ember kialakulásával jellemzett közelmúltban a környezettörténet áttekintésére és ebből a környezet jelen- és jövőbeli természetes és mesterséges változásainak jobb előrejelzésére, valamint az energia- és ivóvízkérdés földtudományi vonatkozásainak ismerete révén a környezettudatos gyakorlati megoldások felismerésére és kommunikálására.

A Műszeres környezeti analitika szakirány-felelőse: Dr. Záray Gyula egyetemi tanár

Elérhetőségek: telefon: 1-209-0555/1513, iroda: Északi Épület V/541,

zaray@para.chem.elte.hu

A Műszeres környezeti analitika szakirányon szerzett ismeretek birtokában a hallgatók a Környezettudomány mesterszak általános kompetenciáin túlmenően képesek lesznek a környezeti folyamatok molekuláris megértésére, a folyamatok eredetének és hatásának megértésére, a megfelelő monitorozási rendszer összeállítására, a környezetbarát technológiai módosítások megalkotására, illetve környezetbarát technológiák kémiai alapjainak kidolgozására.


..
..
..