ELTE TTK - Környezettudományi Centrum


Legutóbbi módosítás: 2018. 05. 15.

A Környezettan alapszak rövid ismertetése

A tantervi háló, a választható szakdolgozati témák és követelmények,
Courses in English.

Szakmai gyakorlati lehetőség

A szakdolgozatot két példányban kell beadni: 1 kötött (archiváljuk) és egy spirálozott példányt (visszakapják) kérünk. Mindkettőbe bele kell kötni az aláírt nyilatkozatot (http://to.ttk.elte.hu/sites/default/files/nyilatkozat_szakdolgozat.pdf), és bele kell tenni mindkettőbe (nem kell belekötni!) a témavezetői véleményt. Enélkül a szakdolgozatot nem vesszük át!
A CD-t csak a kötött példányba kell beletenni, kérjük, hogy ezt ne vastag műanyag tokba tegyék, hanem beragasztható papír CD-tokba. A CD-re írják rá a nevüket és a szakdolgozat címét.

Témavezetői bírálati lap.

Záróvizsga tételek, tájékoztató.
A záróvizsgák tavaszi beosztása. villog

Régebbi védések prezentációi.


A környezettan alapszak képzési célja magas szintű szaktudással, ezen belül szilárd általános elméleti hátérrel és gyakorlatorientált alkalmazói készséggel rendelkező szakemberek képz

Alapoklevéllel rendelkező környezettudományi szakemberek azok, akik a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges tudományterületeken magas szintű alaptudással, széles körben hasznosítható sokoldalú készséggel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek. Ezen kívül legalább egy, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvet kellő szinten ismernek. A végzett szakemberek képesek a szakterületek átfogó és speciális ismereteinek birtokában a környezettudomány alkalmazott szintű művelése iránti társadalmi igények kielégítésére. Önálló munkaköröket tudnak betölteni a környezettudományhoz kapcsolódó alap- vagy alkalmazott kutatásokat végző munkahelyeken, a környezettudomány eredményeit alkalmazó más, elsősorban környezetvédelemmel foglalkozó munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben, szakigazgatási szervekben. Képesek bekapcsolódni az ipar, a mező- és erdőgazdaság, a vízügy, az egészségügy, a települési önkormányzatok, valamint a természetvédelem területén jelentkező környezettudományi szakképzettséget igénylő feladatok megoldásába. A szakemberek képesek a mester szintű oklevélért folytatott második ciklusú képzésben részt venni a környezettudomány valamint más kapcsolódó hazai és európai mesterszakok keretében.

Ezen túlmenően, a tanári szakirányt végzett hallgatók képesek közreműködni a környezeti tantárgyak, ill. a természetvédelmi és környezetvédelmi oktatás előkészítésében, szervezésében, oktatási segédanyagok készítésében, és további kétéves mesterképzés után alkalmasak arra, hogy a környezettel kapcsolatos ismereteket tanítsanak különböző iskolatípusokban az 5-12 osztályos tanulóknak és irányítsák a környezeti nevelés óratermi oktatáson kívüli formáit.

A végzettség szintje: alapképzés (BSc), a szakképesítés: alkalmazott környezetkutató.
Ezen belül tervezhető szakirányok:

  1. 1. környezetkutató MSc-re felkészítő szakirány(ok). Pl. környezetfizika, környezetkémia, környezet-földtudomány, környezetbiológia;
  2. 2. környezettan-X MSc tanári szakpárra felkészítő szakirány(ok) (ahol X: fizika, kémia, biológia, földrajz);
  3. 3. lehetséges rokon MSc szakokra felkészítő szakirányok (pl. geofizika, meteorológia, geológia, geográfia);
  4. 4. gyakorlatorientált környezettani alkalmazói szakirány.