Környezettan alapszak (BSc) szakdolgozati követelményei

 

1. A szakdolgozat beadása és elfogadása a záróvizsgára bocsátás előfeltétele. A szakdolgozat kreditértéke 10 pont, elkészítésének javasolt ideje a 6. félév. A szakdolgozatot a záróvizsgán meg kell védeni.

 

2. Szakdolgozati témát csak a Környezettudományi Centrum Oktatási Bizottságának egyetértésével lehet választani. A Centrum minden év november 15-ig közzéteszi a kiírt szakdolgozati témákat (a honlapján, hirdetőtáblán, vagy egyéb helyeken is). A témaválasztás a témavezetővel egyeztetve történik, aki a szakdolgozati jelentkezési lapon aláírásával elfogadja a jelentkező személyét. Olyan témát is lehet választani, amely nem szerepel a kiírtak között. Ilyenkor egyoldalas összefoglaló alapján az Oktatási Bizottság dönt a téma és a témavezető elfogadásáról legkésőbb a szakdolgozati félév első tanítási napjáig.

 

3. Témavezető nem egyetemünk oktatója-kutatója is lehet. Olyan esetben, amikor a témavezető külső személy, a területen járatos belső konzulenst is meg kell jelölni, aki segíti és ellenőrzi a hallgató munkáját. A szakdolgozati témát a témavezető és a konzulens neve együttes megjelölésével hirdetik meg, a félév végi jegyet a külső témavezető írásos véleménye alapján a belső konzulens adja. A jegyet az a személy írja be, akinek neve alatt a szakdolgozati konzultációt a Kar meghirdeti.

 

4. A szakdolgozatnak be kell mutatatnia egy környezettudományhoz kötődő, vagy egy tényleges környezeti problémával kapcsolatos ismereteket. Fel kell dolgoznia a témával kapcsolatos irodalmat, össze kell foglalnia a probléma megoldására az irodalomban javasolt módszereket, eljárásokat, legújabb kutatási-fejlesztési irányokat. A szakdolgozatnak legalább 20 referált szakirodalmi hivatkozást kell feldolgoznia. Az alapszakos szakdolgozatnak nem kell saját új tudományos eredményeket tartalmaznia.

A szakdolgozat a kiválasztott környezeti téma bemutatásán kívül tartalmazhatja a hallgató témához kötődő egyéb tevékenységének, kísérleteinek, méréseinek, modellszámításainak a leírását is. Ezek azonban nem váltják ki a témabemutatást, irodalmi feldolgozást és ezek nélkül is a legmagasabbra értékelhető a szakdolgozat. Ugyanakkor e járulékos elemek emelhetik a szakdolgozat színvonalát.

A szakdolgozat terjedelme ‑ a rövidítésjegyzék, tartalomjegyzék, összefoglalók, hivatkozások, köszönetnyilvánítás és nyilatkozat nélkül számítva ‑ nem lehet 20 oldalnál rövidebb és 35 oldalnál hosszabb (lásd 8. A szakdolgozat formai követelményei).

 

5. A szakirodalom feldolgozásánál ügyelni kell arra, hogy a feldolgozott irodalom ne legyen egyoldalú, a válogatás ne legyen tendenciózus. Ügyelni kell a régi (5-10 évnél korábbi) és az új publikációk helyes arányára. Ez az arány szakterületenként változhat, de tükrözi a választott téma időszerűségét. Ha túl nagy (pl. 75 %-nál nagyobb) a régi szakirodalom aránya, az azt mutathatja, hogy a hallgató „vissza-irodalmazott”, azaz főleg publikációk hivatkozásait adta meg, és kevesebb gondot fordított az önálló irodalomkutatásra. Ügyelni kell az összefoglaló cikkek arányára is. Nem jó, ha az irodalmi áttekintés főleg ilyen cikkeken alapul, és azok logikáját követi. Különösen ügyelni kell arra, hogy a dolgozat ne tartalmazzon másodkézből vett hivatkozásokat, azaz a hallgató minden, általa hivatkozott irodalmat olvasson is el.

 

6. A szakdolgozat nyelve magyar. A szakdolgozat nyelve a hallgató kérésére a témavezető javaslatára a Környezettudományi Centrum Oktatási Bizottságának engedélyével angol is lehet. Ilyen esetben, ha attól az Oktatási Bizottság határozatában nem tekint el, a szakdolgozathoz egy legalább 10 oldalas magyar nyelvű összefoglalót kell csatolni. A terjedelmi korlátok ezekben az esetekben a tényleges szakdolgozatra vonatkoznak.

 

7. A dolgozatot két példányban kell elkészíteni (egy példány a KTC keménytáblás bekötött dokumentációs példánya, egy példányt pedig elegendő spirálozva beadni a védéshez, utóbbit a hallgató a védés után visszakapja) és legkésőbb a vizsgaidőszak első napján déli 12 óráig a Környezettudományi Centrum titkárságán ‑ a témavezető írásos véleményével együtt ‑ (Déli Épület 6-204) benyújtani. A szakdolgozatot a nyomtatottal mindenben megegyező tartalommal elektronikus formában, a keménytáblás bekötött példány CD mellékleteként pdf fájlként is le kell adni.

 

8. A szakdolgozat formai követelményei

Általános szabályok

‑ A szöveg 12-es méretű Times New Roman (CE) betűtípussal, 1,5-es sortávolsággal és sorkizárással készüljön. A dolgozat a környezettudatosság jegyében kétoldalas formátumban készüljön.

‑ A nyelvhelyesség és a helyesírás (magyar és angol nyelvű dolgozatoknál egyaránt) fontos követelmény, szélsőséges esetekben elutasítás alapja lehet. A helyesírás-ellenőrző program használata ajánlatos.

‑ A bekezdések első sorában 1 cm-es (10 pontos „petit” szövegbetétekben 0,5 cm-es) behúzást kell alkalmazni. A bekezdések között nincs sorkihagyás (üres sor), kivéve a beillesztett „petit” bekezdés-betéteket, amelyek fent és lent sorkihagyással illeszkednek a nagyobb betűs szövegbe.

‑ A fontos tények, megállapítások, következtetések a szövegben félkövér dőlt, de legalább dőlt betűkkel legyenek kiemelve.

‑ A szakdolgozat terjedelme ‑ a rövidítésjegyzék, tartalomjegyzék, összefoglalók, hivatkozások, köszönetnyilvánítás és nyilatkozat nélkül számítva ‑ nem lehet 20 oldalnál rövidebb és 35 oldalnál hosszabb.

Belső címoldal

A betűméret és az eloszlás ízlés szerint változtatható. Javasolt minta mellékelve.

Tartalomjegyzék

A fejezetcímekkel azonos betűtípusokkal, finom pontozással az oldalszámokig.

Rövidítésjegyzék

Amennyiben szükséges.

Oldalbeállítás

Margók: fenti 2,5, kötésmargó 3,5, lenti 2,5, széli 2,5 cm; élőfej 2 cm.

Oldalszámozás

12 pontos számok, az oldal alján jobbra.

Fejezetcímek

‑ A munka fejezetekre tagolása értelemszerűen történjen.

‑ A különböző rendű fejezetcímek külön sorban, eltérő betűtípussal és a rájuk való hivatkozás megkönnyítése céljából számozással és betűjelzéssel készüljenek: 1., 2., 3. stb. 1.1., 1.2., 1.3. stb., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. stb., 1.1.1.a) 1.1.1.b) 1.1.1.c) stb. Javaslat:

1. Elsőrendű cím (félkövér, középre zárt)

1.1. Másodrendű cím (félkövér dőlt, középre zárt)

1.1.1. Harmadrendű cím (dőlt, bekezdéssel)

1.1.1.a) Negyedrendű cím (álló, ritkított, bekezdéssel)

Összefoglalás

Magyar és angol nyelven, egy-egy oldalon foglalja össze a szakdolgozat témáját és következtetéseit. (Előzetes egyeztetést követően – indokolt esetben – más idegen nyelven megírt összefoglalás is elfogadható.)

Szakirodalmi hivatkozások (teljes formájukban meg kell jelenniük az Irodalomjegyzékben)

‑ A szakirodalmi hivatkozásokat a szakdolgozat témájának megfelelő tudományos folyóiratok, vagy könyvek sémájának megfelelően a legnagyobb pontossággal egységesen kell elkészíteni. Alább egy általánosan használható sablont adunk.

‑ Egyszerzős közleménynél a szerző neve + a megjelenés éve, szövegkörnyezettől függően, pl.: Tóth (1999); Tóth 1999-ben…; vagy (Tóth 1999). (A keresztnév rövidítését csak akkor szerepeltetjük, ha ezzel lehet az azonos évben megjelent publikációkat megkülönböztetni, pl.: Slovak, A. 2003, ill. Slovak, R. 2003.)

‑ Kétszerzős hivatkozás esetén a név két tagja közé és kötőszó kerül, pl.: Tóth és Slovak (1981) véleménye szerint …

‑ Ha a hivatkozott munkának háromnál több szerzője van, csak az első szerepeljen: pl.: Krolopp és mtsai (1995).

‑ Ha azonos szerző(k)nek egy évben több publikációjára történik hivatkozás, akkor a publikációkat az évszámhoz csatolt a, b stb. betűkkel különböztetjük meg. Pl. Krolopp és mtsai (1995a és b).

Ábrák, képek

Az ábrák, képek (külön számozva) a szövegben a dőlt betűs hivatkozás oldalán, vagy ahhoz a lehető legközelebb legyenek elhelyezve. Az ábraaláírás (cím és magyarázat) legyen az ábrához viszonyítva középre igazított. Mintája:

 

3. ábra. A mintaterület talajeróziós térképe. 1 – nem erodált; 2 – gyengén erodált; 3 – közepesen erodált; 4 – stb.

Táblázatok

Folyamatos sorszámozással, pontos címmel, lehetőség szerint a szövegbe, a vonatkozó dőlt betűs hivatkozás után, vagy ahhoz a lehető legközelebb tördelve. A keretezés és rácsozás felesleges: elválasztó léniák csak a fejlécben, ill. az oszlopok között szükségesek. A táblázat címe a táblázat felett, a táblázathoz képest középre igazítva helyezkedjen el. Mintája:

 

4. táblázat. A 4.3. kútból vett vízminták vízkémiai adatai.

Irodalomjegyzék

Az irodalomjegyzéket a szakirodalmi hivatkozásokhoz hasonlóan a szakdolgozat témájának megfelelő tudományos folyóiratok, vagy könyvek sémájának megfelelően kell elkészíteni. Alább egy általánosan használható sablont adunk.

Az értekezés végén a felhasznált munkák jegyzéke szerzők szerint ábécé-sorrendben, ezen belül időrendben legyen. Folyóiratok esetében a szerző(k) után az évszám, a cikk címe, a folyóirat elfogadott rövidített neve, a kötetszám és a kezdő oldalszám szerepeljen. Könyvek esetében az idézett fejezet címét követően pedig a szerkesztő(k), a könyvcím, a kiadó, a megjelenés helye és a (teljes) oldalszám feltüntetése a megadott minta szerinti központozással történjen. Az Irodalomjegyzék kizárólag a hivatkozott műveket tartalmazza ‑ se többet, se kevesebbet. A különböző jellegű kiadványok mintája:

 

Ádám, L. 1959. A Móri-árok és északi előterének kialakulása és fejlődéstörténete. Földr. Ért., 8, 277.

Jaskó, S., Kordos, L. 1990. A Budapest – Adony ‑ Örkény közötti terület kavics formációja. MÁFI Évi Jel., 1988, pp. 153–167.

Krolopp, E., Sümegi, P., Kuti, L., Hertelendi, E., Kordos, L. 1995. Szeged-Öthalom környéki löszképződmények keletkezésének paleoökológiai rekonstrukciója. Földt. Közl., 125., 309.

Marosi, S., Szilárd, J. 1981. A felszín kialakulása. In: Pécsi, M. (szerk.): Dunántúli-dombság (Dél-Dunántúl), Magyarország tájföldrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 92–100.

Pécsi, M. 1959. A Magyarországi Duna-völgy kialakulása és felszínalaktana. Akadémiai Kiadó, Budapest, 346 p.

Nyilatkozat

A "Hallgatói követelményrendszer" (ELTE SzMSz, II. kötet) szakdolgozatra vonatkozó 76.§ (6) pontja szerint: "... a szakdolgozathoz csatolni kell a hallgató eredeti aláírással ellátott nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a munka saját szellemi terméke. A plágiummal gyanúsítható szakdolgozat szerzője ellen fegyelmi eljárás indítható."

Az aktuális adatokkal kiegészített Nyilatkozat a szakdolgozat minden példányában (az utolsó oldalon) a hallgató eredeti aláírásával kell szerepeljen! A fentieknek megfelelő, a Környezettudományi Centrumban egységesen alkalmazandó Nyilatkozat szövege a KTC honlapról letölthető!

Mellékletek

Amennyiben szükséges.

CD melléklet

A beadott keménytáblás szakdolgozatpéldány hátsó táblájának belső oldalán kell elhelyezni. Tartalmazza a szakdolgozatot egyetlen pdf fájlban a nyomtatottal mindenben megegyező tartalommal!

Szövegdoboz: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Környezettudományi Centrum
A DOLGOZAT CÍME

SZAKDOLGOZATKészítette:

OKOS TÓNI
KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ


Témavezető:
Dr. Sivatagi Rózsa
tudományos főmunkatárs

Konzulens:
Dr. Gipsz Jakab
egyetemi adjunktus

Budapest
2010.


 

 

 

 

NYILATKOZAT

 

 

 

 

 

                              Név:

         Neptun azonosító:

ELTE Természettudományi Kar, Környezettan alapszak, ……………………szakirány

       Szakdolgozat címe:

 

 

 

A szakdolgozat szerzőjeként fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a dolgozatom önálló munkám eredménye, saját szellemi termékem, abban a hivatkozások és idézések standard szabályait következetesen alkalmaztam.

 

Tudomásul veszem, hogy plágiumnak számít:
– szó szerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül;
– tartalmi hivatkozás a forrás megjelölése nélkül;
– más személy publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése.

 

Kijelentem továbbá, hogy a szakdolgozat leadott nyomtatott példányai és elektronikus válto­zata minden tekintetben megegyező.

 

 

 

 

 

Budapest, 20

 

 

 

                                                                                   _______________________________

                                                                                                   a hallgató aláírása